هندیکپ اروپایی در سایت شرط بندی فوتبال و یادگیری نکات کلیدی آن

هندیکپ آسیایی ، هندیکپ دوبل آسیایی ، هندیکپ اروپایی

هندیکپ-اروپایی آموزش شرط بندی کازینو و پیش بینی

هندیکپ اروپایی :گزینه هندیکپ در شرط بندی ورزشی و در سایت شرط بندی فوتبال دارای ضرایب بالایی میباشد که معمولا کاربران در پیش بینی فوتبال و بازیهایی که تیمها خیلی با یکدیگر اختلاف سطح دارند استفاده میشود. این گزینه دارای سه نوع هندیکپ اروپایی ، آسیایی و دوبل آسیایی است که ما در مجله گرگ بت قصد داریم شما را با هندیکپ اروپایی آشنا کنیم.

هندیکپ اروپایی در سایت شرط بندی فوتبال چیست؟

در هندیکپ اروپایی از اعداد اعشاری استفاده نمی شود و تمام اعداد رند هستند و هیچ گزینه ای برای عودت پول وجود ندارد.

همانطور که در آموزش شرط بندی فوتبال به آن اشاره کرده ایم، در هندیکپ اروپایی سه آپشن برد میزبان، مساوی، برد میهمان وجود دارد که در آن از مقادیر مثبت و منفی استفاده نمی شود. حال برای درک بهتر  به مثال زیر توجه کنید.

نمونه ای از هندیکپ اروپایی

فرض کنید نتیجه مسابقه هلند و اتریش، 3 بر 1 به نفع هلند باشد. در هندیکپ اروپایی آپشن های مثبت و منفی برای هر یک از دو تیم هلند و اتریش بصورت زیر است.

هندیکپ اروپایی مثبت  برد هلند

 • برد هلند (+1) : با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند در برابر سوئیس اگر یک گل به گل های هلند اضافه کنیم، هلند برنده است پس ما با توجه به این نتیجه برنده این شرط بندی هستیم.
 • برد هلند(+2) : با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند در برابر سوئیس اگر دو گل به گل های هلند اضافه کنیم، بازهم هلند برنده است پس ما با توجه به این نتیجه برنده این شرط بندی هستیم.

و…
این روند در هندیکپ اروپایی برای همه گزینه های مثبت برد هلند برقرار است و شما هر گزینه مثبت با برد هلند را انتخاب کرده باشید بازهم در این شرط بندی برنده هستید.

هندیکپ اروپایی مثبت  مساوی هلند

 • مساوی هلند (+1): با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند، اگر یک گل به گل های هلند اضافه کنید باز هم هلند با اتریش مساوی نمی شود پس شما در شرط بندی باختید.
 • مساوی هلند (+2): با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند، اگر دو گل به گل های هلند اضافه کنید باز هم هلند با اتریش مساوی نمی شود پس شما در شرط بندی باختید.

و….
شما هر گزینه مثبت مساوی برای هلند در نظر بگیریید با توجه به نتیجه بازی بازنده هندیکپ اروپایی هستید.

هندیکپ اروپایی مثبت باخت هلند

 • باخت هلند (+1) : اگر یک گل به گل های هلند اضافه کنیم نتیجه بازی 4 بر 1 می شود که باز هم هلند برنده است پس شما در این شرط بندی باختید.
 • باخت هلند (+2) : اگر دو گل به گل های هلند اضافه کنیم نتیجه بازی 5 بر 1 می شود که باز هم هلند برنده است پس شما در این شرط بندی باختید.

و…
باخت هلند را با هر عدد مثبتی اگر انتخاب کرده باشید در هر صورت بازنده شرط بندی هستید چون با جمع هر عددی با گل های هلند در هر صورت هلند برنده می شود و احتمال باخت آن وجود ندارد.

هندیکپ اروپایی مثبت برد اتریش

 • برد اتریش (+1) : با توجه با باخت اتریش در برابر هلند با نتیجه 3 بر 1، اگر یک گل به گل های اتریش اضافه شود باز هم اتریش بازنده است، پس شما شرط را باختید.
 • برد اتریش (+2) : با توجه با باخت اتریش در برابر هلند با نتیجه 3 بر 1، اگر دو گل به گل های اتریش اضافه شود نتیجه بازی مساوی می شود و پیش بینی شما نادرست بوده است.
 • برد اتریش (+3) : با توجه با باخت اتریش در برابر هلند با نتیجه 3 بر 1، اگر سه گل به گل های اتریش اضافه شود اتریش برنده می شود در نتیجه شما برنده شده اید و با توجه به ضریب جایزه خود را دریافت می کنید.

هندیکپ اروپایی مثبت مساوی اتریش

 • مساوی اتریش (+1): با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی باخت 3 بر 1 اتریش ، اگر به گل های اتریش یک گل اضافه شود باز هم اتریش بازنده است، پس پیش بینی شما غلط است.
 • مساوی اتریش (+2): با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی باخت 3 بر 1 اتریش ، اگر به گل های اتریش دو گل اضافه شود نتیجه بازی مساوی می شود و شما برنده شرط بندی می شوید.
 • مساوی اتریش (+3): با در نظر گرفتن نتیجه بازی یعنی باخت 3 بر 1 اتریش ، اگر به گل های اتریش سه گل اضافه شود اتریش برنده بازی است، پس پیش بینی شما غلط است.

در هندیکپ اروپایی مساوی فقط یک گزینه می تواند صحیح باشد در حالی که در حالت برد و باخت هندیکپ اروپایی امکان دارد چند گزینه درست باشد.

هندیکپ اروپایی مثبت باخت اتریش

 • باخت اتریش (+1) : با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند ، اگر 1 گل به گل های اتریش اضافه شود، اتریش بازنده بازی است پس انتخاب شما درست است.
 • باخت اتریش (+2) : با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند ، اگر 2 گل به گل های اتریش اضافه شود، نتیجه بازی مساوی می شود در نتیجه انتخاب شما غلط است و شرط را شما از دست داده اید.
 • باخت اتریش (+3) : با توجه به نتیجه بازی یعنی برد 3 بر 1 هلند ، اگر 3 گل به گل های اتریش اضافه شود، اتریش برنده بازی می شود در نتیجه  انتخاب شما غلط  است.

اروپایی منفی

هندیکپ اروپایی منفی همانند مثبت است و فقط کافی است که شما تعداد گل ها را از تیم مورد انتخاب خود کسر کنید با توجه به پیش بینی شما که برد، باخت و مساوی است اگر همان نتیجه بدست آمد شما شرط بندی را برده اید.

نتیجه گیری

در سایت شرط بندی فوتبال ، هندیکپ آسیایی نیز طرفداران زیادی دارند که نحوه کار با آنها، میزان برد شما را افزایش می دهد.

بدون نیاز به فیلتر شکن